30.10.2020 18:07:53 (51) Re: scatter memvar und Länge des Feldnamens abgeschnitte n Bernd Köhl
29.10.2020 15:34:59 (51) Drag & Drop Hartmut Eckert
29.10.2020 14:54:13 (51) Drag & Drop Hartmut Eckert
29.10.2020 05:26:59 (29) Re: User List Uwe Habermann
28.10.2020 15:03:28 (29) Re: User List David Phillips
28.10.2020 14:41:31 (29) Re: User List Uwe Habermann
28.10.2020 14:00:36 (29) User List David Phillips
28.10.2020 11:51:37 (29) Re: eMailing Uwe Habermann
28.10.2020 11:33:44 (29) Re: eMailing David Phillips
28.10.2020 11:01:30 (29) Re: eMailing Uwe Habermann
28.10.2020 10:53:58 (29) Re: Moving from VFX17 to VFX18 Uwe Habermann
28.10.2020 10:48:09 (29) Re: Moving from VFX17 to VFX18 David Phillips
28.10.2020 10:24:57 (29) eMailing David Phillips
26.10.2020 16:01:52 (51) Re: scatter memvar und Länge des Feldnamens abgeschnitte n Erich TODT
26.10.2020 14:43:40 (51) Re: scatter memvar und Länge des Feldnamens abgeschnitte n Erich TODT
26.10.2020 12:49:45 (51) scatter memvar und Länge des Feldnamens abgeschnitten Bernhard Sander
26.10.2020 11:30:01 (51) scatter memvar und Länge des Feldnamens abgeschnitten Bernd Köhl
25.10.2020 10:13:25 (51) codeverweise Bernd Köhl
13.10.2020 17:18:32 (51) SQL Server Hartmut Eckert
13.10.2020 16:02:31 (51) SQL Server Harro Schippan